Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu pod doménou www.saunalavita.sk je:
Obchodné meno a sídlo predávajúceho:
Pavol Illés
Muškátová 494/32, 040 11 Košice

IČO: 44479158
DIČ: 1027191297
IČ DPH: neplatca DPH

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN : SK5602000000003090263157
BIC : SUBASKBX

Zapísaný v Živnostenskom registri: Okresný úrad Košice, číslo živnostenského registra : 820-64721
E-mail : saunalavita@saunalavita.sk
Tel. číslo: +421 905 351 886
Prevádzka: Sauna La Vita, Čsl. armády 18, 040 01 Košice
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Vrátna 3, 040 01 Košice, tel. číslo : 055/622 76 55

Článok I – Pojmy

Predávajúci: Pavol Illés, prevádzka : Sauna La Vita, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar
Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.saunalavita.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania, alebo podnikania
E-shop: internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.saunalavita.sk
Tovar: ponúkaný prostredníctvom E-shopu
Objednávka: úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope
Cena: celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
Cena za dopravu: cena za dopravu Tovaru od Predávajúceho k Spotrebiteľovi
VOP: všeobecné obchodné podmienky

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.saunalavita.sk.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3. Nákup Tovaru v E-shope je podmienený tým, že Spotrebiteľ vyplní povinné údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje.
 4. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 5. Po stlačení tlačidla „Pridať do košíka“ pri tom-ktorom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 6. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 7. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 8. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť.
 9. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil / bol Predávajúcim informovaný aj o :
  – vlastnostiach Tovaru,
  – celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 10. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú uviedol pri Objednávke, nasledovné :
  – potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
  – znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom.
 11. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 10. tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 10. tohto článku VOP.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky Spotrebiteľ uhradí platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru.
 2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.
 3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 5. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.
 6. Dodanie tovaru predávajúci zabezpečuje :
  a) Kuriérskou spoločnosťou
  b) Osobným odberom tovaru Spotrebiteľom v sídle prevádzky predávajúceho.
 7. Cena za dopravu je stanovená pred odoslaním Objednávky Spotrebiteľom.
 8. Cena za dopravu kuriérskou spoločnosťou je stanovená na základe Cenníka kuriérskej spoločnosti.
 9. V prípade osobného odberu Spotrebiteľom v sídle prevádzky predávajúceho sa doprava a balné neúčtuje.

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ, alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa :
  a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu, alebo posledného kusu,
  c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.
 2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatňuje nasledovne :
  a) písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie, alebo
  b) e-mailom na adrese saunalavita@saunalavita.sk.
 3. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1. tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie, Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1. tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar, alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu poslal Tovar späť.
 8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je :
  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
  b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
  c) predaj tovaru predávaného v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil.
 9. Ak zákazník nezaplatí úhradu za objednaný Tovar, alebo službu a / alebo ak z akýkoľvek iných dôvodov nedôjde k úhrade, platnosť a účinnosť zmluvy medzi poskytovateľom a zákazníkom automaticky zaniká.

Článok VI – Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 2. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Záručná doba je :
  a) 24 mesiacov pre tovar zakúpený fyzickou osobou,
  b) 12 mesiacov pre tovar zakúpený právnickou osobou (uvedené IČO),
  c) 4 mesiace na používaný tovar (ak nie je pri výrobku uvedené inak) – v popise tovaru je jasne vyznačené, že sa jedná o používaný tovar.

Článok VII – Reklamačné podmienky

 1. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese saunalavita@saunalavita.sk v záručnej dobe, ktorá je špecifikovaná v článku VI, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 2. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Pri tovare zakúpenom fyzickou osobou – Spotrebiteľom sa reklamácia riadi podľa Občianskeho zákonníka, kde záručná doba predstavuje 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 4. Pri tovare zakúpenom právnickou osobou, resp. fyzickou osobou – podnikateľom sa reklamácia riadi podľa Obchodného zákonníka, kde záručná doba je 12 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol využívať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 6. Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť Predávajúcemu originál daňového dokladu, ktorý slúži ako záručný list.
 7. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto dokladu. V prípade, že nastala výmena tovaru za nový tovar, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 8. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom kedy dôjde k doručeniu oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu a k doručeniu reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú pri prevzatí tovaru Spotrebiteľom, ako aj po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby.
 10. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené :
  a) mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí tovaru,
  b) používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu,
  c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktorý je tovar určený,
  d) neodborným zásahom pri používaní, alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
  e) pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim,
  f) vodou, ohňom, statickou, alebo atmosférickou elektrinou, alebo iným zásahom vyššej moci,
  g) opravou, alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv,
  h) opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál, alebo použitie.
 11. Kupujúci by nemal ďalej používať Tovar, na ktorom zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 12. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál, alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
 13. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v ojedinelých prípadoch však najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude spotrebiteľovi oznámené telefonicky, alebo písomne elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 14. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 15. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.
 16. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 17. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady.
 18. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady na tovare vymeniť tovar s vadou za tovar bez vady, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave, alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 19. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 20. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie a o vybavení reklamácie. O výsledku reklamácie bude Spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, alebo telefonicky.
 21. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok VIII – Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku SR, najmä, ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, pričom práva a povinnosti poskytovateľa a zákazníka týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok, aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka.
 3. Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovom portáli www.saunalavita.sk.